Regulamin | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM

Kurs Językowy "Nasza Europa"

§ 1. INFORMACJA O KURSIE
1. Kurs Językowy "Nasza Europa" realizowany jest przez firmę Nasza Europa z  siedzibą w Szczecinie ul. H. Dąbrowskiego 38-40.
2. Głównym celem kursu językowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Szczecina.
3. Kurs będzie realizowany na terenie Szczecina.

§ 2. OFEROWANE FORMY SZKOLENIA
1. Kurs obejmuje szkolenie językowe jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, na które składa się:
a) 48 zajęć 45-minutowych 
b) zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dni robocze w godzinach porannych, popołudniowych lub weekendowych. Godziny zajęć są ustalane przez Biuro Rekrutacyjne Kursu.
2. Języki obce oferowane są na poziomach:
a) początkującym „zerowym”;
b) podstawowym;
c) średnio zaawansowanym; pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych. O przyjęciu na poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany decyduje test kwalifikacyjny.  

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, w tym także ankiet na potrzeby sprawozdawczości również po zakończeniu szkolenia;
b) wypełniania testów w formie elektronicznej lub papierowej na potrzeby oceny postępów w nauce.
2. Niedopełnienie obowiązków przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem z udziału w kursie.
3. Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu uwarunkowane jest udziałem w min. 50% zajęć z lektorem.
4. Uczestnik kursu ma prawo uczestniczyć w nauce kilku języków jednocześnie.

§ 4. ETAPY REKRUTACJI
1. Rekrutacja Uczestników Kursu trwa przez cały rok i listy w grupach są zapełniane w miarę dostępności terminów i miejsc na dany język oraz poziom.
2. Osoba zainteresowana udziałem w kursie zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jednocześnie staje się deklaracją uczestnictwa oraz akceptacją niniejszego Regulaminu w Szkoleniu, formularz oraz test jest dostępny na stronie www.naszaeuropa.com.pl
3. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego i/lub testu językowego Biuro Rekrutacyjne prześle na podany przez Uczestnika adres e-mailowy informacje o proponowanych terminach zajęć lub informacje o możliwości oczekiwania na odpowiedni poziom lub język.
4. Niewypełnienie testu w odpowiednim terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie, bez testu nie mamy możliwości kwalifikacji uczestnika..
5. O ostatecznym przyjęciu do grupy Uczestnik kursu zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
6. Kolejnym etapem rekrutacji jest dokonanie opłaty za kurs w biurze rekrutacyjnym we wskazanym drogą e-mailową terminie.
7. Wyrażenie przez niego zgody na zaproponowany termin zajęć jest równoznaczne z uczestnictwie w przydzielonej grupie do zakończenia kursu. Jest możliwość zmiany grupy tylko w momencie kiedy jest wolne miejsc e w innej grupie.
8. Przewiduje się utworzenie 18 grup języka niemieckiego i angielskiego oraz 6 grupy języka hiszpańskiego, włoskiego, jednorodnych pod względem języka i poziomu jego znajomości, o ile zbierze się odpowiednia liczba chętnych.
9. Jeśli Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do żadnej z grup, zostanie wpisany na listę rezerwową z której Biuro Rekrutacyjne może korzystać w przypadku dodatkowej rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce.
10. Warunkiem uruchomienia danej grupy językowej na rano jest jest zebranie 8 osób a na weekendy i popołudnia 10 osób.

§ 5. KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Koszt uczestnictwa w kursie w grupach popołudniowych i weekendowych wynosi  450 zł (za 48 zajęć 45-minutowych = 2160 minut lektoratów).
2. Koszt uczestnictwa w kursie w grupach porannych wynosi  380 zł (za 48 zajęć 45-minutowych = 2160 minut lektoratów).
3. Brak możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
4. Możliwość uregulowania opłaty za kurs 3 miesięczny na dwie raty: ( 380 zł + 10% ceny 3 miesięcznego kursu / 2), (450 zł + 10% ceny 3 miesięcznego kursu /2).
7. Brak możliwości zwrotu zaliczki w wysokości 100 zł wpłaconej przy zapisaniu się na kontynuację kursu.
8. Osoby, które płacą za kurs w ratach są zobowiązane uregulować pozostałe raty w wyznaczonym przez siebie lub szkołę terminie.
9. Koszt zakupu podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu.
10. Dodatkowo uczestnik kursu językowego Nasza Europa otrzymuje 10 godzin dodatkowego kursu obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym, podczas udziału w kursie 3 miesięcznym (nie dotyczy kursów wakacyjnych 1,5 miesięcznych i kursów konwersacji) Kurs zostanie zorganizowany w salach komputerowych Szkoły w kilku terminach, które zostaną zaproponowane przez Biuro Rekrutacyjne - jeżeli słuchacz nie weźmie udziału w terminie wcześniej potwierdzonym bez wyjaśnienia przyczyn nie ma możliwości skorzystania kolejny raz. Przy zapisie na szkolenie MS Excel jest pobierana kaucja w wysokości 20 zł - kaucja zostaje zwrócona słuchaczowi jak skorzysta z kursu w potwierdzonym wcześniej przez siebie terminie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła Nasza Europa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. Szkoła Nasza Europa zastrzega sobie prawo do wstrzymywania lub odwoływania zajęć w grupach językowych z powodu: niedyspozycji lektora, awarii w salach językowych oraz innych zdarzeń losowych. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym z grupą terminie lub kurs zostanie przedłużony o ilość odwołanych zajęć.
3. Powyższy Regulamin Rekrutacji i Udziału w kursie językowym obowiązuje przez okres realizacji kursu.
4.Szkoła Nasza Europa w wyjątkowych przypadkach może wypowiedzieć uczestnictwo w kursie słuchaczowi.
5. Szkoła Nasza Europa nie gwarantuje możliwości kontynuacji kursu językowego  z lektorem, który prowadził grupę w Poprzednim cyklu 3 miesięcznym oraz nie gwarantuje tego, że lektor się nie zmieni w trakcie prowadzenia zajęć przez 3 miesiące.
6. Adres Szkoły: ul. J. H. Dąbrowskiego 38-40,  pokój 103, 70-100 Szczecin,
7. Tel. 91 484 19 60, kom. 508199196, e-mail: angielski@psi.edu.pl,
8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Szkołę Nasza Europa..