Polityka i standardy | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Polityka i standardy

Standardy dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych w Szkole językowej Nasza Europa w Szczecinie.

Szkolenia otwarte.

Firma przedstawia program szkoleniowo-rozwojowy zawierajacy:
• Cele szczegółowe szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się odnoszące się do poziomu wiedzy, umiejętnosci i postawy/ kompetencji społecznych) lub innych mierzalnych celów usługi
• Harmonogram szkolenia / działań rozwojowych
• Zakres merytoryczny.
Firma przedstawia informacje o grupie docelowej, do której skierowany jest program szkoleniowo-rozwojowy oraz czy określa minimalne wymagania dotyczące udziału, w sposób umożliwiający uczestnikowi na świadomy wybór i przygotowanie się do uczestnictwa.
Firma podaje informacje dotyczace szczegółów usługi, takich jak:
• Przyjetych form i metod pracy
• Narzedzi i materiałów dydaktycznych
• Dedykowanej kadry prowadzacych
Firma kazdorazowo planuje, komunikuje i realizuje ewaluacje projektu szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do jego celów szczegółowych
Firma stosuje metody pomiaru efektów działan szkoleniowo-rozwojowych adekwatnie do załozonych celów przy zastosowaniu metod ewaluacji własnych autorskich narzedzi
Firma stosuje praktyki pozwalajace na implementacje wniosków z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych
Firma zapewnia adekwatnie do celów i tematyki, kadre do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu szkoleniowo-rozwojowego odpowiednia pod wzgledem: kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia działan szkoleniowo – rozwojowych.
Firma na podstawie ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych przekazuje osobom realizujacym usługi informacje zwrotna o rezultatach ich pracy wraz z ew. rekomendacjami pozwalajacymi Firma stosuje praktyki pozwalajace na zapewnienie nalezytej starannosci i rzetelnosci realizowanych działan oraz zapewniajace stałe podnoszenie jakosci usług i działań wykonywanych przez ww. osoby

Szkolenia zamknięte:

Firma opiera swoje działania na wynikach badan potrzeb szkoleniowo – rozwojowych Klienta lub czy bada samodzielnie jego potrzeby w oparciu o własne, autorskie metody diagnostyczne.
Firma na podstawie wyników badania potrzeb rozwojowych, ustala z Klientem cele szczegółowe w zakresie uczenia sie i rozwoju (na poziomie wiedzy, umiejetnosci i postaw/kompetencji społecznych ) oraz w zakresie innych celów: organizacji, grupowych, indywidualnych, które zdefiniowane sa w sposób mierzalny.
Firma okresla cele szczegółowe w zaleznosci od realizowanego tematu i typu usługi oraz przy wykorzystaniu swojej metodyki pracy i posiadanych kompetencji.
Firma kazdorazowo opracowuje indywidualny program szkoleniowo – rozwojowy adekwatnie do ustalonych z klientem potrzeb i celów
Firma kazdorazowo planuje i uzgadnia z klientem ewaluacje projektu szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do ustalonych celów szczegółowych.
Firma dobiera i uzasadnia metody pomiaru efektów działan adekwatnie do załozonych celów usługi na poziomie efektów uczenia sie oraz innych załozonych rezultatów.
Firma kazdorazowo przeprowadza uzgodniona ewaluacje projektu szkoleniowo – rozwojowego w odniesieniu do realizacji ustalonych celów przy zastosowaniu metod ewaluacji własnych autorskich narzędzi.
Firma przygotowuje uczestników szkolenia adekwatnie do celów szkoleniowo – rozwojowych w uzgodnionym z Klientem zakresie.
Firma realizuje cele szczegółowe usługi szkoleniowo-rozwojowej poprzez dostosowanie form i metod pracy oraz ich tresci do tych celów.
Firma ustala z klientem i realizuje działania wspomagajace uzyskanie i utrwalenie przyjetych rezultatów.
Firma odnoszac sie do ustalonych celów szczegółowych korzysta z własnych metod
Firma kazdorazowo podsumowuje działania szkoleniowo-rozwojowe i zawsze komunikuje Klientowi stopien realizacji ustalonych celów szczegółowych zgodnie z uzgodnionymi wcześniej zasadami.